V37

ÚOOÚ: Covid pasem lze podmínit pohyb v EU, ne vstup do restaurace

9
Duben
2021

Průkaz Covid pas bude obsahovat zdravotní údaje o lidech, které jsou jen ve státní databázi. Tedy že byl dotyčný buď očkován, testován nebo se uzdravil z nemoci Covid-19. Lze jím podmínit jen volný pohyb mezi zeměmi EU a zdravotní záležitosti, nikoli vstup do restaurace. Takové opatření musí mít právní základ a alternativu pro všechny. EU chce Covid pasy zavést od června. Zpracování pasů je podle ÚOOÚ pro vstup do zařízení je riskantní operace s daty milionů lidí.

Vyplývá to ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) k přípravě legislativy o ochraně údajů při používání nově navrhovaného průkazu o zdravotním stavu občanů CovidPass. Česká justice má stanovisko k dispozici.
Nařízení s rámcovými principy k dokladům o „očkování, testování a uzdravení“ z nemoci Covid-19 vydala Evropská komise 17. března pod názvem DGCR. Cílem komise je zavést covidové pasy do začátku letní sezóny pro volný pohyb mezi státy.

Podle návrhu nařízení Komise má CovidPass dokládat, že jeho držitel byl na COVID-19 buď očkován, testován nebo se z něj uzdravil.

Základem je model z letectví, účelem jen pohyb v EU

Technicky by měl pas fungovat na základě modelu adresáře Mezinárodní organizace pro civilní letectví: Každý certifikát má vlastní ID s kontrolním součtem. CovidPass neřeší, zda je dotyčný infekční nebo jak dlouho je imunní. „Certifikáty budou obsahovat omezený soubor informací, jako je jméno a příjmení, datum narození, datum vydání, příslušné informace o očkovací látce/testu/uzdravení a jedinečný identifikátor certifikátu. Tyto údaje lze zkontrolovat pouze za účelem potvrzení a ověření pravosti a platnosti certifikátu,“ odkazuje ve stanovisku ÚOOÚ k přesné citaci z nařízení Komise.

Podle stanoviska českého Úřadu účel certifikátu Covid pas deklaruje už nadpis nařízení DGCR. Je to „usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19“, tj. nikoliv jím volný pohyb podmínit. Důvodová zpráva DGCR pak připouští ještě jedno využití, a to pro lékařské účely, například pro kroky mezi první a druhou dávkou očkování.

EU umožní další využití v národním státu

Jak dále plyne z materiálu ÚOOÚ v návrhu Komise stojí, že členské státy mohou použít nařízený CovidPass i pro další účely, avšak musí je stanovit zákonem: „Právní základ zpracování údajů pro jiné účely má být stanoven vnitrostátními právními předpisy, které musí být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů,“ cituje návrh Úřad. „Jiný účel tak může být legální a nebýt v rozporu s unijním právem,“ dodává k tomu.

V takovém případě však musí stát striktně postupovat podle směrnice o ochraně dat GDPR a rovněž respektovat základní práva a svobody lidí. Zpracování údajů o lidech nemá být používáno k jejich utlačování, stigmatizaci a diskriminaci.

V podrobné důvodové zprávě pro Evropský parlament se pak podle ÚOOÚ uvádí, že cílem pasu „není vytvoření jakékoliv evropské databáze a při ověřování nebudou nikterak osobní údaje předávány, nýbrž se bude prezentovat pouze společně uznávaný certifikát obsahující výhradně nezbytné údaje a bude toliko ověřována platnost a autenticita certifikátu“.

Lidé musí na lékařský zákrok, jinak budou vyloučení

Už nyní zaujímají členské země EU k novému dokladu rozdílné postoje. Řecko, Portugalsko a Polsko digitální zelený certifikát podporují. Francie digitální zelený certifikát odmítá. Rumunsko ho chce omezit na lékařské účely. „Obdobný postoj jako Francie má Německo, které výhody pro vakcinované odmítá, neboť není prokázáno, zda vakcinovaný není infekčním, společnost by se rozdělila a vakcína by se stala fakticky povinnou,“ uvádí se ve stanovisku ÚOOÚ. Floridský guvernér dokonce tento typ dokladu zakázal: „Obdobný postoj vyjadřuje dekret floridského guvernéra č. 81 z roku 2021 o zákazu pasů o vakcinaci proti COVID-19,“ stojí ve stanovisku.

Na morální a právní aspekt Covid pasu upozornil podle stanoviska ÚOOÚ Výbor pro morálku a právo Zdravotní rady Nizozemí. Zkoumán byl přístup do vzdělávacích institucí, zdravotnických zařízení, veřejných zařízení, pracovního prostředí či sociálních zařízení jako je pohostinství, zábavní podniky či veřejné akce. „Požadavky na testování znamenají, že lidé budou muset podstoupit lékařský zákrok (test). Mohou také existovat obavy ohledně účinnosti opatření a rizika diskriminace a nespravedlivého vyloučení,“ cituje ÚOOÚ stanovisko členské země EU.

Přístup na místo jen s CovidPassem znamená povinnost

Se závěry z Nizozemí se ÚOOÚ ztotožňuje: „Je-li pro přístup do konkrétního zařízení vyžadován negativní test a neexistuje-li rozumná alternativa, je k tomu nezbytný zákon. ,Absence rozumné alternativy´ znamená, že lidem bez příznaků, kteří se nemohou nechat nebo si to nepřejí, je zcela znemožněn přístup. V takových případech představují požadavky na testování nepřímou povinnost, kterou je nutno stanovit zákonem,“ cituje znovu ÚOOÚ nizozemský výbor. „To samé platí pro digitální zelený certifikát,“ dodává český Úřad.

Podle ÚOOÚ i kdyby byl doklad uzákoněn, musí splňovat další technické a bezpečnostní záruky: „Nadto nelze v širokém měřítku zavádět jakákoliv opatření či výhody, pokud nebude zároveň široce dostupná možnost získat požadované potvrzení či srovnatelnou alternativu, a to pro celou společnost. V opačném případě by se mohlo jednat o zásadní odepření ochrany práv a neúměrné omezování práv některých osob,“ stojí ve stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů k nastolení povinnosti bez alternativy.

Bez záruk nesmí být povinnost uvalena na provozovatele

„Pokud to nebude splněno, CovidPass pro jiné účely než pro usnadnění volného pohybu mezi členskými zeměmi EHP a CH nebo pro lékařské účely nebude možné použít, neboť by to bylo v rozporu se zárukami lidských práv, které stanoví Listina. Důsledkem je vyloučení použití digitálního zeleného certifikátu pro vstup do zařízení v ČR. Navíc by provozovatel takového zařízení nebyl oprávněn údaje na digitální zelený certifikát ověřit ve veřejnoprávním informačním systému,“ upozorňuje ve svém stanovisku Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ze stanoviska dále vyplývá, že nebude možné pořizovat kopie – stejně jako je tomu u občanských průkazů, s výjimkou důkazní, jinak by šlo o nelegální kopírování veřejné listiny.

„Autor návrhu právního aktu založeného na DGCR, například pro revisi Protiepidemického systému ČR, by si měl vždy nejprve odpovědět na předběžné otázky, zda je chystaný účel užití digitálního zeleného certifikátu nebo jiný způsob umiňující vstup do zařízení pro určené skupiny osob legální a legitimní, tedy zda je navrhovaný právní akt v souladu s českým právním řádem a zda je ospravedlnitelný,“ uvádí ÚOOÚ s tím, že registr očkovaných  (Vakcinační modul OČKO),  je součást informačního systému infekčních nemocí.

„Rovněž je nutno uvést, že vakcinační modul OČKO nemá zákonný podklad, stejně tak potenciálně zvažovaný registr těch, kteří onemocnění prodělali, a registr těch, kteří mají negativní test. Dobu uchování osobních údajů v registru uzdravených lze předpokládat v řádu měsíců, v registru testovaných v řádu dnů,“ uzavírá ÚOOÚ s tím, že jde o riskantní zpracování údajů milionů lidí.

Autor: Irena Válová

Zdroj: Česká justice