V37

Vnitro vydalo návod k vymáhání pokut: Lze zadržet i vůz, který patří firmě

5
Leden
2022

Návod k novému oprávnění policistů a celníků žádat při silniční kontrole po řidičích nebo provozovatelích vozů zaplacení neuhrazené pokuty za dopravní přestupky vydalo ministerstvo vnitra. V případě nezaplacení mohou orgány nově zadržet značku nebo vůz. Pokuty jsou registrovány na osoby, nikoliv na vozy. Lze tedy zadržet i vůz, který patří například firmě. Týká se to i pokut uložených celním úřadem.

Nové oprávnění policistů vstoupilo v účinnost od 1. ledna 2022 novelou 418/2021 Sb., kterým se novelizuje zákon o Policii České republiky, zákon o Celní správě České republiky, zákon o obecní policii a zákony související. Novou pravomoc vymáhat pravomocně uložené pokuty uložené v dopravě mají policisté, celníci a obecní strážníci. Ministerstvo vnitra k tomu zveřejnilo obsáhlé vysvětlení formou nejčastěji kladených otázek.

V novém § 42a stojí toto:

Oprávnění policisty při kontrole motorového vozidla požadovat uhrazení nedoplatku

(1) Policista je oprávněn při kontrole motorového vozidla požadovat po řidiči tohoto vozidla uhrazení jeho nedoplatku nebo nedoplatku provozovatele tohoto vozidla na pokutě za přestupek podle zákona o silničním provozu, zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silniční dopravě, umožní-li mu uhrazení nedoplatku na místě kontroly motorového vozidla v hotovosti a bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty, a to pouze v případě, pokud

a) byla pokuta, jejímž neuhrazením vznikl nedoplatek, uložena celním úřadem, nebo

b) byl nedoplatek na této pokutě předán k vymáhání obecnému správci daně.

(2) Nedoplatkem se pro účely tohoto zákona rozumí nedoplatek, u kterého není povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky.

(3) Poskytnutí informace o nedoplatku podle odstavce 1 provozovatele motorového vozidla řidiči tohoto vozidla není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu.

Úplný manuál je zde.

Vnitro: Ověřte si, zda řidič vašeho vozu má zaplaceno

V případě neuhrazení pokuty pak podle novely účinné od 1. ledna 2022 zadrží policista nebo celník registrační značku nebo zabrání odjezdu vozidla botičkou, a to s výjimkou „případu hodných zvláštního zřetele“. Takovými případy jsou podle „manuálu“ například přeprava zvířat, dětí nebo nemocných či nemobilních osob. Zvláštní zřetel však policista nebo celník nemusí zohlednit při vykládce nebo nakládce či nastupování dětí v místě bydliště.

„Tabulky registrační značky na výzvu policisty (celníka, strážníka) odmontuje a vydá řidič vozidla. Pokud je odmítne vydat, odejme je policista (celník, strážník) sám,“ stojí v návodu.

Postup se týká řidičů s nezaplacenými pokutami i provozovatelů vozů s nezaplacenými pokutami – fyzických a právnických osob, tedy živnostníků a firem. Policisté tak mohou nasadit botičku na vůz provozovatele proto, že jeho řidič má registrovanou nezaplacenou pokutu.

„Vztahuje se oprávnění policistů (celníků, strážníků) i na vozidla, s nimiž nebyl spáchán přestupek? Ano, to se může stát. Nedoplatky nejsou evidovány podle registrační značky, ale podle osoby řidiče nebo provozovatele, která má nedoplatek. Je tedy vhodné si (zejména v případě řidiče, který není provozovatelem vozidla) ověřit, že nemá nedoplatky,“ uvádí k tomu dále ministerstvo vnitra v často kladených otázkách.

Co když dlužník řídí firemní vůz a ten je zadržen?

Situací, kdy je osoba řidiče odlišná od osoby provozovatele, se zabývá celý další blok otázek. Hned první otázku je, jak se dozví provozovatel vozidla, že vozidlu byly zadrženy tabulky registrační značky nebo vozidlo dostalo tzv. botičku?

Odpověď zní, že policista, strážník nebo celník provozovatele vyrozumí: „V případě, že má provozovatel zřízenu datovou schránku, zašle policista (celník, strážník) vyrozumění o zadržení registrační značky nebo použití botičky do jeho datové schránky.  V ostatních případech zašle vyrozumění doporučeným dopisem, emailem se zaručeným elektronickým podpisem.“

„Policista (celník, strážník) může vyrozumět provozovatele vozidla také telefonicky, pokud řidič vozidla sdělí nebo např. z dokladů k nákladu vyplývá telefonní kontakt na provozovatele vozidla, a nebrání tomu jiné důvody (např. provozovatel vozidla nehovoří úředním jazykem České republiky). O tomto způsobu vyrozumění se provede úřední záznam,“ stojí v manuálu.

Pokud řidič odmítne sdělit kontakty na provozovatele nebo provozovatele nelze zjistit z registru, nastane podle manuálu „zbytečná obtíž“ a orgán „vyrozumění“ neprovede.

K nedoplatkům z obcí se celníci a policisté nedostanou

Podle manuálu vnitra je možné pokuty zaplatit na místě policistovi, celníkovi nebo obecnímu strážníkovi v hotovosti nebo kartou, přičemž u obecního strážníka bude způsob platby záviset, zda má u sebe platební terminál.  

V souvislosti s obecními strážníky zmiňuje návod ministerstva vnitra ještě jednu zvláštnost. Působnost obecního strážníka je omezena na obec, nedoplatky jsou evidovány u obce a policisté ani celníci k této evidenci nemají přístup, pokud obec nedoplatek nepředala to tzv. dělené správy.

„Jestliže obec nedoplatek do dělené správy nepředala a vymáhá ho sama nebo prostřednictvím třetí osoby, je zjištění nedoplatku obtížné, neboť neexistuje centrální evidence nedoplatků všech obcí. Působnost strážníka obecní policie je omezena na obec, kde se přestupek stal a která obecní policii zřídila, nebo na obec, která uzavřela s jinou obcí veřejnoprávní smlouvu podle § 3a zákona o obecní policii*)  (zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů),“ vysvětluje vnitro.

V ostatních případech si řidiči mohou ověřit, zda nemají nedoplatek pokuty nebo pokut v databázi Celní správy, návod je součástí manuálu.

Pokud je řidič přesvědčen, že nedoplatek nemá nebo nesouhlasí s jeho výší, uplatní námitku podle § 159 daňového řádu. „Námitka se uplatní ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděl, a to u správce daně, který úkon provedl (tj. u celního úřadu, u něhož je nedoplatek evidován, nebo – v případě strážníka obecní policie – u obce, kde je nedoplatek evidován). Správce daně námitku posoudí a rozhodne o ní,“ stojí v často kladených otázkách.

Požádat o další značku je přestupek za 50 tisíc

Manuál obsahuje rovněž návod, jak získat registrační značky a vozidlo zpátky: Zaplatit a domáhat se značek a uvolnění auta.

Co když si v případě zadržení tabulky registrační značky zažádám o novou registrační značku?, klade návod další otázku.

„To bychom opravdu nedoporučovali. Podáním žádosti o novou registrační značku byste se dopustili přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy podle § 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, za který hrozí pokuta až 50 tisíc Kč. Vydat registrační značku je totiž možné pouze tehdy, byla-li odcizena, ztracena nebo zničena,“ odpovídá ministerstvo vnitra těm, kteří by pojali takový nápad.

Autor: Irena Válová

Zdroj: Česká Justice